Titulinis
Konkursai į valstybės tarnybą
Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data: 2017-11-03

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Pareigos: Vilniaus skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkurso data: 2017-12-07

Adresas: Šnipiškių 3, LT-09309 Vilnius

Telefonas: 85 272 40 43

El. paštas: aukse.balsiene@kpd.lt

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTAKultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. P - 253

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
4. Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apskaitos funkcijas teritorinio padalinio veiklos teritorijoje, vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nacionalinę politiką.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einančio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis yra nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties, menų studijų srities architektūros arba menų studijų krypties, humanitarinių mokslų studijų srities istorijos, paveldosaugos krypties (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba paveldosaugos vientisųjų studijų krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apskaitą, valstybės bei savivaldybių informacinių sistemų kūrimą, duomenų saugą šiose sistemose, nekilnojamojo turto registravimą;
6.3. mokėti skaityti ir analizuoti statybos projektus, tvarkybos projektus bei teritorijų planavimo dokumentus, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
6.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, patikrinimo duomenis, taip pat žymas apie kultūros vertybių tyrimų ataskaitas (autoriaus vardas ir pavardė, antraštė ir data) ir publikacijas (autoriaus vardas ir pavardė, antraštė, paskelbimo metai ir šaltinis), įveda į tarpinę Kultūros vertybių registro tarpinę duomenų bazę; apie patikrinimų metu nustatytus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus informuoja Skyriaus vedėją;
7.2. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl apskaitos programos;
7.3. nustačius, kad nenustatytos kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės, teritorijos, apsaugos zonų ribos, kad Kultūros vertybių registre nurodyti netikslūs ar ne visi kultūros vertybės duomenys, ar kad Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamuoju kultūros paveldu, teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui;
7.4. gavus informaciją, kad atliekant statybos ar kitokius darbus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu ar kitu įgaliotu savivaldybės atstovu, patikrina gautą informaciją ir organizuoja sprendimo, numatyto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d., priėmimą;
7.5. inicijavus kultūros paveldo objektų skelbimą saugomu, rengia pranešimų projektus visiems įstatymo numatytiems asmenims;
7.6. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl vertingųjų savybių patikslinimo;
7.7. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia prašymų Departamentui inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objekto skelbimą valstybės saugomu, ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą, projektus ir teikia Skyriaus vedėjui;
7.8. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia prašymų Departamentui rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.9. Skyriaus vedėjo pavedimu, rengia nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus;
7.10. informuoja kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių savininkus (valdytojus) apie šių vertybių įrašymą į Kultūros vertybių registrą; Skyriuje gavus vertinimo tarybos aktą, informuoja kultūros paveldo objektų savininką (valdytoją), kur jis galėtų susipažinti su šiuo aktu; kultūros paveldo objektų savininkui (valdytojui) pareikalavus, organizuoja Skyriuje gautų vertinimo tarybų aktų įteikimą kultūros paveldo objektų savininkams (valdytojams);
7.11. pildo, išduoda ir keičia kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, išduoda jų dublikatus; išduoda pagal Kultūros vertybių registro duomenis sudarytus nekilnojamosios kultūros vertybės pasus (registro duomenų išrašus);
7.12. viešina kultūros paveldo sklaidos gerąją praktiką teritorinio skyriaus veiklos teritorijoje;
7.13. suveda individualių apsaugos reglamentų techninius duomenis į Departamento duomenų bazes;
7.14. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus ir prašymus, susijusius su apskaita, teikia Skyriaus vedėjui atsakymų projektus;
7.15. formuoja ir kaupia bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
7.16. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse rengiant kitus teisės aktų projektus;
7.18. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų;
7.19. pagal kompetenciją teikia informaciją Departamento struktūrinių, savo Skyriaus ir kitų teritorinių skyrių specialistams;
7.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, Departamento direktoriaus sudarytomis komisijomis, darbo grupėmis, savivaldybėmis;
7.21. teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui apie funkcijų vykdymą;
7.22. teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas;
7.23. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
7.24. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas