Titulinis
Pakaitinių atranka

Pakaitinių atranka

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius Vyriausiasis specialistas

Skelbimo data: 2018-04-05

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Pareigos: Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius Vyriausiasis specialistas

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki: 2018-04-12

Telefonas: 85 272 40 43

El. paštas: aukse.balsiene@kpd.lt

Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTAKultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymu Nr.P-327 (2018 m. kovo 23 d. redakcija Nr. P-157)

 

REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis –A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra rinkti ir sisteminti informaciją apie tarptautinių organizacijų kultūros paveldo srityje veiklą, koordinuoti ir organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vykdymą, įgyvendinant nacionalinę kultūros paveldo apsaugos politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis yra kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos arba istorijos pagal tematiką, arba istorijos pagal teritoriją, arba paveldo studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, kultūros vertybių apsaugą, kitais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą;
6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos finansuojamoms programoms bei jų projektų rengimo ir koordinavimo principais;
6.4. gerai mokėti raštvedybos taisykles, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti B1 lygiu anglų kalbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja (derina) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) kultūros paveldo pažinimo sklaidos renginių ir projektų Lietuvoje ir užsienyje organizavimą bei vykdymą;
7.2. renka ir sistemina informaciją apie organizacijas, dirbančias su kultūros paveldo pažinimo bei pažinimo sklaidos projektais;
7.3. dalyvauja koordinuojant Departamento tarptautinius ryšius kultūros paveldo apsaugos srityje;
7.4. renka ir sistemina informaciją apie tarptautines programas, organizacijas, dirbančias kultūros paveldo pažinimo bei pažinimo sklaidos srityje, tarptautinius projektus kultūros paveldo apsaugos srityje;
7.5. pagal kompetenciją, Skyriaus vedėjo pavedimu, rengia departamento raštų, direktoriaus įsakymų projektus;
7.6. dalyvauja, organizuojant ir koordinuojant paminklosaugos specialistų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose ir stažuotes užsienio valstybėse;
7.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, teikia kitiems Departamento struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais;
7.8. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentui įvairiuose renginiuose, projektuose ir programose Lietuvoje ir užsienyje;
7.9. pagal kompetenciją, Skyriaus vedėjo pavedimu, palaiko ryšius su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis dėl dokumentų bei informacijos pateikimo ir gavimo, pavedimų vykdymo;
7.10. pagal kompetenciją nagrinėja gautus raštus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. Skyriaus vedėjui pavedus, gauna informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui iš kitų Departamento struktūrinių padalinių bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų;
7.12. pagal kompetenciją formuoja ir kaupia rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas ir pateikia jas Departamento archyvui pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
7.13. rengia ir teikia tiesioginiam vadovui metinius veiklos planus bei metines veiklos ataskaitas;
7.14. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus organizaciniais ir kitais klausimais;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauja, rengiant tarptautinius projektus arba tarptautinių sutarčių, kultūros paveldo apsaugos srityje projektus ir koordinuojant jų įgyvendinimą;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja, koordinuojant Departamento dalyvavimą tarptautinių kultūros paveldo apsaugos srities organizacijų veikloje;
7.17. pagal kompetenciją rengia nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų projektus;
7.18. dalyvauja darbo grupėse, rengiant kitus teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;
7.19. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas