Titulinis
Pakaitinių atranka
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius vedėjo pavaduotojas

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius vedėjo pavaduotojas

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius vedėjo pavaduotojas

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 85 272 40 43, el.p. jurate.sa@heritage.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2007 m. lapkričio 13 d.
įsakymu Nr. P- 319
(2013-07-12 įsakymo P- 286 redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 13.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės paskirtis yra vykdyti buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities -buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities

ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtį;

6.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, galiojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

6.4. turėti patirties dirbant su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema ir Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS) programa;

6.5. sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1 tvarko ilgalaikio turto apskaitą. Kiekvieną mėnesį pagal materialiai atskaitingus asmenis ir subsąskaitas sudaro apyvartos žiniaraščius;

7.2. kiekvieno mėnesio pabaigoje suskaičiuoja ilgalaikio turto likučius;

7.3. kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo žiniaraštį;

7.4. sudaro ketvirtines ir metines su ilgalaikio turto apskaita susijusias statistines ir kitas ataskaitas;

7.5. priima iš atskaitingų asmenų avansines apyskaitas su išlaidas patvirtinančiais dokumentais. Tvirtina avanso apyskaitas;

7.6. laiku sumoka įmokas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir SODRAI;

7.7. vykdo bankinius atsiskaitymus su prekių ir paslaugų tiekėjais, atskaitingais asmenimis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) darbuotojais ir valstybės tarnautojais;

7.8. sudaro mokėjimo pavedimų registrus pagal atskiras atsiskaitomąsias sąskaitas;

7.9. vykdo atsiskaitymus per iždą su prekių ir paslaugų tiekėjais, SODRA;

7.10. vykdo Departamento vykdomų programos mokėjimo paraiškų apskaitą, sudaro kaupiamuosius žiniaraščius;

7.11. vykdo biudžetinių išlaidų pagal Departamento vykdomas programas apskaitą;

7.12. rengia Departamento finansinę atskaitomybę pagal sąskaitų duomenis;

7.13. rengia Departamento suvestinę finansinę atskaitomybę pagal Departamento ir pavaldžios biudžetinės įstaigos pateiktos finansinės atskaitomybės duomenis;

7.14. kontroliuoja naudojimosi tarnybiniais mobiliaisiais telefonais limitus;

7.15. formuoja ir kaupia bylas, pateikia jas Departamento archyvui pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

7.16. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjui pavedus, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą buhalterinės apskaitos klausimais Departamento darbuotojams ir valstybės tarnautojams;

7.17. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja bankuose ir kitose institucijose;

7.18. pavedus Departamento Direktoriui, pavaduoja Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėją, jam nesant;

7.19. vykdo kitas Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas ir pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjui.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas