Titulinis
Pakaitinių atranka
Kauno teritorinio padalinio Vyriausiasis specialistas

Kauno teritorinio padalinio Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio padalinio Vyriausiasis specialistas

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 85 272 40 43, el.p. aukse@heritage.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Dokumentai priimami iki:  2015.06.11

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus  2013 m. gruodžio 31 d.                    
įsakymu Nr. P- 569      KAUNO  TERITORINIO PADALINIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

 


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Kauno teritorinio padalinio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apskaitos funkcijas teritorinio padalinio veiklos teritorijoje, vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nacionalinę politiką.III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau -  Departamentas) valstybės tarnautojo veiklos sritis yra nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Kauno teritorinio padalinio (toliau – Padalinys) vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą menų studijų srities architektūros arba menų studijų krypties, technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties, humanitarinių mokslų srities paveldosaugos krypties  (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba humanitarinių mokslų srities paveldosaugos vientisųjų studijų krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apskaitą, valstybės bei savivaldybių informacinių sistemų kūrimą, duomenų saugą šiose sistemose, nekilnojamojo turto registravimą;
6.3. mokėti skaityti ir analizuoti statybos projektus, tvarkybos projektus bei teritorijų planavimo dokumentus, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
6.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Padalinio vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, patikrinimo duomenis, taip pat žymas apie kultūros vertybių tyrimų ataskaitas (autoriaus vardas ir pavardė, antraštė ir data) ir publikacijas (autoriaus vardas ir pavardė, antraštė, paskelbimo metai ir šaltinis), įveda į tarpinę Kultūros vertybių registro tarpinę duomenų bazę; apie patikrinimų metu nustatytus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus informuoja Padalinio vedėją;
7.2. teikia siūlymus Padalinio vedėjui dėl apskaitos programos;
7.3. nustačius, kad nenustatytos kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės, teritorijos, apsaugos zonų ribos, kad Kultūros vertybių registre nurodyti netikslūs ar ne visi kultūros vertybės duomenys, ar kad Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamuoju kultūros paveldu, teikia šią informaciją Padalinio vedėjui;
7.4. gavus informaciją, kad atliekant statybos ar kitokius darbus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu ar kitu įgaliotu savivaldybės atstovu, patikrina gautą informaciją ir organizuoja sprendimo, numatyto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d., priėmimą;
7.5. inicijavus kultūros paveldo objektų skelbimą saugomu, rengia pranešimų projektus visiems įstatymo numatytiems asmenims;
7.6. teikia Padalinio vedėjui pasiūlymus dėl vertingųjų savybių patikslinimo;
7.7. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia prašymų Departamentui inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objekto skelbimą valstybės saugomu, ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą, projektus ir teikia Padalinio vedėjui;
7.8. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia prašymų Departamentui rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentų projektus ir teikia juos Padalinio vedėjui;
7.9. Padalinio vedėjo pavedimu, rengia nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus;
7.10. informuoja kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių savininkus (valdytojus) apie šių vertybių įrašymą į Kultūros vertybių registrą; Padalinyje gavus vertinimo tarybos aktą, informuoja kultūros paveldo objektų savininką (valdytoją), kur jis galėtų susipažinti su šiuo aktu; kultūros paveldo objektų savininkui (valdytojui) pareikalavus, organizuoja Padalinyje gautų vertinimo tarybų aktų įteikimą kultūros paveldo objektų savininkams (valdytojams);
7.11. pildo, išduoda ir keičia kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, išduoda jų dublikatus;
išduoda pagal Kultūros vertybių registro duomenis sudarytus nekilnojamosios kultūros vertybės pasus (registro duomenų išrašus);
7.12. Padalinio vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus ir prašymus, susijusius su apskaita, teikia Padalinio vedėjui atsakymų projektus;
7.13. formuoja ir kaupia bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą;
7.14. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Tarybos) veiklą, rengia medžiagą posėdžiams, juos protokoluoja, tvarko Tarybos dokumentus, rengia dokumentų projektus ir informuoja Tarybos narius apie posėdžius bei jų darbotvarkes;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse rengiant kitus teisės aktų projektus;
7.17. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų;
7.18. pagal kompetenciją teikia informaciją Departamento struktūrinių, savo Padalinio ir kitų teritorinių padalinių specialistams;
7.19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, Departamento direktoriaus sudarytomis komisijomis, darbo grupėmis, savivaldybėmis;
7.20. teikia informaciją Padalinio vedėjui ir Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo  skyriui apie funkcijų vykdymą;
7.21. teikia Padalinio vedėjui savo veiklos ataskaitas;
7.22. atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento  direktoriaus ir Padalinio vedėjo pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus  Padalinio vedėjui.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas