Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2012 - 04 - 06

KM 2012-04-06 įsakymas Nr. ĮV-247 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-578 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-578 „DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 6 d. Nr. ĮV-247
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-578 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 136-5338):
1.1. Nurodytojo įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų 9 punktą išdėstau taip:
„9. Komisiją sudaro ir jos sudėtį keičia, jos pirmininką trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Komisija iš savo narių trejų metų laikotarpiui visų Komisijos narių balsų dauguma išsirenka Komisijos pirmininko pavaduotoją.“
1.2. Pripažįstu netekusiu galios įsakymo 1.2 punktą.
2. T v i r t i n u Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos sudėtį trejų metų laikotarpiui (pridedama).

 

Kultūros ministras                                                                                         Arūnas Gelūnas

___________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-247

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

Dalia Krūminienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė (komisijos pirmininkė);
Dr. Girėnas Povilionis – Kultūros paveldo centro duomenų skyriaus kilnojamųjų objektų poskyrio vyresnysis paminklotvarkininkas, VšĮ „Vargonų paveldo centras“ vadovas;
Dr. Dalia Klajumienė – Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Dr. Jolita Liškevičienė – Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė – Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotoja;
Dr. Regimanta Stankevičienė – Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyrio vyriausioji paminklotvarkininkė;
Dr. Gabija Surdokaitė – Kultūros, filosofijos ir meno instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja;
Dr. Nijolė Marija Tumėnienė – Lietuvos dailininkų sąjungos narė;
Dr. Dalia Vasiliūnienė – Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotoja.
Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas