Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų dokumentai
2012 - 08 - 21

2012-08-21 įsakymas Nr. Į-297 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
 
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. Į-297
Vilnius
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 5 dalimi, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1755):
1. Sudarau šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):
Romas Jarockis, humanitarinių mokslų daktaras;
Albinas Kuncevičius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius;
Laurynas Kurila, humanitarinių mokslų daktaras;
Aleksiejus Luchtanas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas;
Gytis Piličiauskas, humanitarinių mokslų daktaras;
Andra Simniškytė-Strimaitienė, humanitarinių mokslų daktarė;
Ernestas Vasiliauskas, humanitarinių mokslų daktaras;
Ilona Vaškevičiūtė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė;
Gintautas Zabiela, humanitarinių mokslų daktaras, docentas.
2. Skiriu Valdą Lučuną, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, Tarybos sekretoriumi.
3. Tvirtinu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus (pridedama).
 
Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių                                                                   Algimantas Degutis
___________________
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. Į-297
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatai nustato Tarybos funkcijas, teises, sudarymą bei darbo organizavimo tvarką.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kitais įstatymais, Kultūros vertybių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 (Žin., 2005, Nr. 117-4238; 2009, Nr. 117-5013), Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756; 2011, Nr. 75-3637), Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 (Žin., 2005, Nr. 80-2927), kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
3. Tarybai, atliekant šių Nuostatų 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytas funkcijas, metodiškai vadovauja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 
II. TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS
5. Taryba atlieka šias funkcijas:
5.1. nustato archeologinio, povandeninio ir mitologinio nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, taip pat nustato, ar kultūros paveldo objektas ar vietovė jas prarado;
5.2. nustato archeologinių, povandeninių ir mitologinių nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą;
5.3. apibrėžia archeologinių, povandeninių ir mitologinių kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas;
5.4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
6. Taryba turi teisę:
6.1. nuspręsti, kad nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalinga teisinė apsauga, arba nustačius, kad nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė prarado vertingąsias savybes, nuspręsti, kad teisinė apsauga nereikalinga;
6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių ir savivaldybių paveldosaugos padalinių informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;
6.3. dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir konferencijose, kuriuose svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus;
6.4. prireikus kviesti į posėdžius kitų sričių reikalingus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;
6.5. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą.
 
III. TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
 
7. Tarybą sudaro, Tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį įsakymu tvirtina Departamento direktorius.
8. Tarybą sudaro 9 nariai. Tarybos nariais gali būti kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio ir mitologinio nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją, bei mokslininkai.
9. Tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 4 metų laikotarpiui. Tarybos personalinė sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto laiko, kai Tarybos narys raštu atsisako dalyvauti Tarybos darbe arba kai nedalyvauja trečdalyje Tarybos posėdžių per metus, arba kai praranda šių Nuostatų 8 punkte nustatytą kvalifikacinę kategoriją. Nauji nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.
10. Taryba iš savo narių 2 metų laikotarpiui išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją.
11. Tarybos pirmininkas, jo nesant – jo pavaduotojas organizuoja Tarybos darbą, sudaro ir su Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriumi suderina posėdžių darbotvarkes bei numatomus į jas įtraukti klausimus, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. Tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 2 Tarybos narių iniciatyva. Tarybos pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja Tarybai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei teismuose. Tarybos pirmininkas taip gali įgalioti atstovauti Tarybai jos narius.
12. Tarybos pirmininkui organizuoti darbą padeda Departamento paskirtas Tarybos sekretorius, kuris nėra Tarybos narys. Tarybos sekretoriumi skiriamas Departamento valstybės tarnautojas. Tarybos sekretorius rengia medžiagą Tarybos posėdžiams, Tarybos pirmininko pavedimu gali sudaryti posėdžių darbotvarkes, juos protokoluoja, tvarko Tarybos dokumentus, rengia dokumentų projektus ir informuoja Tarybos narius apie posėdžius bei jų darbotvarkes, koordinuoja Tarybos ryšius su kitomis Departamento ir kitų institucijų sudaromomis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybomis.
13. Klausimus Tarybos posėdžių darbotvarkėms bei su tuo susijusius dokumentus teikia Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius, savivaldybių paveldosaugos padaliniai bei nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą vykdančios institucijos, kurių atstovai turi teisę be balso teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose ir pasisakyti.
14. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip penki Tarybos nariai. Tarybos posėdžių, kuriuose Taryba atlieka šių Nuostatų 5.1–5.3 punktuose nustatytas funkcijas, eigai fiksuoti daromas garso skaitmeninis įrašas, kuris po posėdžio Tarybos sekretoriaus perkeliamas į kompiuterinę laikmeną.
15. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti ir pasisakyti valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai bei objektų, kurių nekilnojamųjų kultūros vertybių registravimo ar vertingųjų savybių patikslinimo klausimas įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę, valdytojai.
16. Tarybos sprendimai priimami paprasta Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko balsas.
17. Tarybos sprendimai įforminami Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintos formos aktu. Aktas surašomas vienu egzemplioriumi, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas. Aktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti perduotas Departamentui kartu su kitais Tarybos veiklos dokumentais (posėdžių protokolais, posėdžių skaitmeninių garso įrašų kompiuterinėmis laikmenomis, susirašinėjimo ir kitais dokumentais), kurie saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.
18. Tarybos nariai savo funkcijas Taryboje atlieka visuomeniniais pagrindais. Tarybos veiklai reikalingos administracinės išlaidos skiriamos Departamento direktoriaus įsakymais. Departamentas taip pat skiria Tarybų veiklai reikalingas patalpas bei teikia kitą reikalingą techninę pagalbą.

___________________

Paskutinį kartą redaguota2014 - 04 - 17

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas