Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2015 - 02 - 25

Informacinis pranešimas apie inicijuojamą pradėti rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. Į-35 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.  
Planavimo iniciatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, el. p. direktorius@trakai.lt.
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 10 24, el. p. vilnius@heritage.lt.
Sprendimo dėl minėto specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų projektas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS – TRAKŲ SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 17114) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO           

 

2015 m. ..............................d. Nr. Į-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu:
1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą (toliau – specialusis planas).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. planavimo tikslas – užtikrinti Trakų senamiesčioir jo teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą;
2.2. planavimo uždavinys – nustatyti (pakeisti) Trakų senamiesčioteritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje;
2.3. rengiamas specialusis planas yra vietovės lygmens.
3. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.
 
Direktorius                                                                                                                              
 
Pasiūlymų dėl planavimo tikslų pateikimo tvarka: pasiūlymus raštu galima teikti planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos,  Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt iki 2015-03-12 Daugiau informacijos galima gauti tel. (8 5) 272 4086, el. p. i.linciuviene@heritage.lt.
Paskutinį kartą redaguota2015 - 02 - 25

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas