Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2015 - 06 - 26

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, kitas kodas G360K), Vilnius, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lakričio 3 d. įsakymas Nr. Į-396 „Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K), Vilnius, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2010, Nr.132-6755).
 
Planavimo tikslai: užtikrinti Vienuolyno statinių ansamblio ir jo teritorijos išsaugojimą, bei čia taikomų reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai: nustatyti (pakeisti) Vienuolyno statinių ansamblio teritorijos, apsaugos zonos ribas ir jų plotus, bei jose taikomus paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojokultūros paveldo apsaugos specialiojoteritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.81-2973; su vėlesniais pakleitimais) Vienuolyno statinių ansamblio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks.(85) 275 42 21, el. paštas: vilnius@heritage.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, pr. vadovė G. Miknevičienė, tel.: (85) 261 84 11, el. paštas: giedrem@pri.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: specialiojo plano sprendiniai eksponuojami organizatoriaus internetinėje svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/specialieji planai
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2015-07-14.
Paskutinį kartą redaguota2015 - 06 - 26

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas