Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 02 - 03

Informacinis pranešimas apie inicijuojamą pradėti rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. Į-27 „Dėl valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.
 
Planavimo iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt; darius.daunoras@vilnius.lt.
 
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 10 24, el. p. vilnius@heritage.lt.
Sprendimo dėl minėto specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų projektas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBĖS SAUGOMOS KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS VINGIO PARKO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 30663) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

2014 m. ..............................d. Nr. Į-
Vilnius
 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu:
1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą (toliau – specialusis planas).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. planavimo tikslas – užtikrinti Vingio parko ir jo teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą;
2.2. planavimo uždavinys – nustatyti (pakeisti) Vingio parko teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje;
2.3. rengiamas specialusis planas yra vietovės lygmens.
3. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.

 

Direktorius

 

Pasiūlymų dėl planavimo tikslų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl planavimo tikslų raštu galima teikti planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt iki 2014-02-14. Daugiau informacijos galima gauti tel. (8 5) 272 4086, el. p. i.linciuviene@heritage.lt.

Paskutinį kartą redaguota2014 - 06 - 03

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas