Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2016 - 04 - 14

Informacinis pranešimas apie inicijuojamą pradėti rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. Į-107 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072) iniciavimo skelbti valstybės saugoma bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ pradedamas kultūros paveldo vietovės – Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.
 
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@heritage.lt.
 
Sprendimo dėl minėto specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų projektas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS – BIRŠTONO MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 4072) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

 

2016 m. ..............................d. Nr. Į-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu:
1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti kultūros paveldo vietovės Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą (toliau – specialusis planas).
2. N u s t a t a u, kad:
     2.1. planavimo tikslas – užtikrinti Birštono miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą;
2.2. planavimo uždavinys – nustatyti (pakeisti) Birštono miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje;
2.3. rengiamas specialusis planas pagal planuojamą teritoriją yra vietovės lygmens.
2.4. planavimo metu pasikeitus Kultūros vertybių registro duomenims, specialiajame plane nurodomi naujieji duomenys.
3. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.

 

Direktorius                                                                                                                              

 

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų raštu galima teikti planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos. Daugiau informacijos galima gauti tel. (8 5) 272 4086, el. p. i.linciuviene@heritage.lt.

Paskutinį kartą redaguota2016 - 04 - 14

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas