Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2014 - 07 - 17

Informacinis pranešimas apie inicijuojamą pradėti rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. Į- 140 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) skelbimo valstybės saugoma ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.  
 
Planavimo iniciatorius – Zarasų miesto savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel. (8 385) 37155, el. p. irena.petrauskiene@zarasai.lt.
 
Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys, Utenio a. 5, LT-28248 Zarasai, tel. (8 389) 59748, el. p. arunas.g@heritage.lt.
 
Sprendimo dėl minėto specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų projektas:

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS – ZARASŲ MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 17126) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

    

2014 m. ..............................d. Nr. Į-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą (toliau – specialusis planas).

2. N u s t a t a u, kad:

     2.1. planavimo tikslas – užtikrinti Zarasų miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą;

2.2. planavimo uždavinys – nustatyti (pakeisti) Zarasų miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje;

2.3. rengiamas specialusis planas yra vietovės lygmens.

3. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritoriniam padaliniui vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.

 

Direktorius                                                                                                                              

 

Pasiūlymų dėl planavimo tikslų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl planavimo tikslų raštu galima teikti planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos,  Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@heritage.lt iki 2014-07-30. Daugiau informacijos galima gauti tel. (8 5) 272 4086, el. p. i.linciuviene@heritage.lt.

Paskutinį kartą redaguota2014 - 07 - 17

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas