Titulinis
Naujienos
2018 - 03 - 30

Dėmesio, atnaujinta! 2018-03-30 vidurnaktį baigiasi 2018 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimas

KPD LOGO-46f89844af77ce24134b104b62d276b7.jpg

Projektų dalinio finansavimo tikslas – skatinti pradėti ir/arba plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimą, pažinimą, sklaidą vietos, regioniniu ir nacionaliniu mastu, tuo prisidedant prie nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo.

Paraiškos priimamos nuo

2018 m. kovo 1 d.

Paraiškos teikiamos iki:

leidybos projektų – 2018 m. kovo  23 d.

pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų – 2018 m. kovo 30 d. 24:00 (vidurnakčio)

Konsultacijos paraiškų rengimo klausimais

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Narbutaitė, (8 5) 232 51 00,

nijole.narbutaite@kpd.lt

Paraiškų teikimo būdas

paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, prisijungus prie Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) www.kpepis.lt

Pamiršus slaptažodį ar nepavykus prisijungti prie KPEPIS sistemos kreiptis į Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus KPEPIS administratorių Edvardą Činčį, (8 5) 273 42 39, edvardas.cincys@kpd.lt

Paraiškų pateikimas

Prisijungus prie  KPEPI sistemos, atsidariusiame pagrindiniame lange spausti dešinėje apačioje esantį pasirinkimą „Informavimas ir konsultavimas“ → spausti trečią iš viršaus pasirinkimą „Paraiška nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui“ → spausti „Pateikti paraišką“ → Juridinio asmens vardu IŠSAMIAI užpildyti duomenis, laukelyje „Prašymo tekstas“ įrašyti lydraščio tekstą ir paspaudus „Pasirinkti failą“ įsegti į vieną pdf failą sudėtus paraišką ir būtinus priedus → spausti „Pateikti“ →  palaukus kelias sekundes kilstelti langą aukštyn ir įsidėmėti paraiškos numerį KPEPI sistemoje

Dėmesio! Siekiant išvengti techninio pobūdžio nesklandumų, rekomenduojame teikti paraiškas likus bent 3 dienoms iki paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Dalinis finansavimas gali būti skiriamas

1. pažinimo sklaidai ir atgaivinimui:  pažintiniams renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;

2. leidybai: didesnės kaip 1 lanko apimties (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus) šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.

 

Prioritetinės sritys

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-224 „Dėl 2018 m. iš dalies finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų temų prioritetų nustatymo“ patvirtinti NKPPSAL projektų dalinio finansavimo prioritetai, kuriuos rasite čia. Paraiškoje, prie projekto pavadinimo, privaloma nurodyti prioritetą, kuriam teikiama paraiška. Jeigu paraiška atitinka kelis prioritetus, nurodykite vieną, Jūsų manymu, svarbiausiąjį.

Projektų vertinimo kriterijai

1. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;

2. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;

3. projekto kultūrinė-geografinė sklaida;

4. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;

5. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;

6. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;

7. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos.

 

Projekto finansavimo apimtys ir sąlygos

Projektams įgyvendinti skiriama suma negali viršyti 90 procentų bendros projekto įgyvendinimui reikalingos sumos. Svarstomos ir dalinai finansuojamos tik paraiškos, patvirtinančios bent 10 procentų suma ar atitinkamomis konkrečia suma įkainotomis paslaugomis prisidedančios prie projekto įgyvendinimo. Jei lėšomis ar įkainotomis paslaugomis prisideda pareiškėjas, prisidėjimo suma įrašoma į paraišką, jei projektą dalinai finansuos rėmėjas (-ai), pateikiamas(-i) garantinis (-iai) raštas(-ai) su konkrečia įrašyta prisidėjimo suma.

Pastabos

Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir/ar priemonių. Projektas negali būti dalinamas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems paraiškos būtų teikiamos ir gaunamos valstybės biudžeto lėšos jų įgyvendinimui kaip atskiriems projektams iš kitų Kultūros ministerijos strateginio plano programų ir/ar priemonių. Pagal šią Taisyklių nuostatą dalinis finansavimas tam pačiam projektui ar jo daliai negali būti gaunamas iš Lietuvos kultūros tarybos.

Paskirstoma suma

2018-aisiais metais sklaidos ir leidybos projektų daliniam finansavimui numatoma paskirstyti 180 000 Eur.

Norite pateikti paraišką?

1. Atidžiai susipažinkite su Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis ir jų priedais.

2. Įvertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus, prioritetus ir tikslus.

3. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką,  ir parenkite 4 punkte nurodytus priedus.

4. Kartu su paraiška atsiųskite šiuos privalomus dokumentus:

– garantinį(-ius) raštą(-us), įrodantį(-čius) dalinio finansavimo turėjimą;

–  į Juridinių asmenų registrą įtraukto juridinio asmens registravimo pažymėjimo išrašo kopiją, juridinio asmens įstatų (nuostatų) išrašo kopiją arba paraiškoje įrašyti nuorodą į konkrečią veikiančią oficialios įstaigos svetainę, kurioje yra patalpinti galiojantys juridinio asmens įstatai (nuostatai);

– leidybos projektams – techninę planuojamo leidinio informaciją (formatas, puslapių skaičius, įrišimas (kietas, minkštas), popierius vidiniams lankams, spalvotumas, planuojamas lankų skaičius (1 lankas – 40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus arba 3 000 kvadratinių centimetrų iliustracijų);

– planuojamo leidinio anotaciją ir jei yra parengta – prašomo finansuoti leidinio ištrauką.

5. Sistemoje www.kpepis.lt užpildytą prašymą (lydraštį) ir į 1 priedą sudėtą paraišką su privalomais dokumentais išsiųskite paspaudę „Pateikti“. Jei paspaudėte „Išsaugoti“, prašymas ir priedai bus KPEPIS sistemoje, bet išsisiųs tik pasppaudus „Pateikti“.

6. Paraiškos elektroninę versiją (word formatu) privaloma atsiųsti el. pašto adresu  nijole.narbutaite@kpd.lt

Paskutinį kartą redaguota2018 - 03 - 30

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas