Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų sprendimai
2021 - 04 - 20

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. VL-4

Vilnius

 

Posėdžio pradžia: 2021-04-07, 14.00 val.

Posėdžio pabaiga: 2021-04-07, 14.54 val.

Posėdžio vieta: nuotolinis (per Zoom platformą).

Posėdžio pirmininkas: AL.

Posėdžio sekretorius: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė Augustina Kurilienė.

Dalyvauja Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai: dr. PB, dr. DB, doc. dr. AL, IM, doc. dr. AM, dr. GP  (6 nariai iš 7).

Ne Vertinimo tarybos nariai – Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus vedėjas AS dėl 1–5 klausimų, žemės sklypo savininkas XX dėl 5 klausimo.
 
NUSIŠALINIMAI:  nėra.
 
 

SVARSTYTA:

<...>;

5. Aukštųjų Karklėnų senovės gynybinio įtvirtinimo (45858), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Aukštųjų Karklėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo.

 

KALBĖJO:

1–5 klausimus pristatė AS.

<...>.

5. Pristatytas Aukštųjų Karklėnų senovės gynybinis įtvirtinimas, kuriam siūloma suteikti apsaugą.Apskaitos dokumentacija rengta atsižvelgiant į archeologo dr. XY pateiktą informaciją apie naujai išaiškintą nekilnojamąją kultūros vertybę ir siūlymą spręsti dėl apsaugos jai reikalingumo.  

AS pristatė Aukštųjų Karklėnų senovės gynybiniam įtvirtinimui siūlomą apibrėžti teritoriją, kuri patektų į 2 žemės sklypus (žemės sklypų riba teritoriją kerta šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi). Pristatyta archeologo dr. XY pateikta informacija apie nekilnojamosios kultūros vertybės lokalizaciją, aprašymas, matmenys bei siūlymai gynybiniam įtvirtinimui ar piliakalniui suteikti apsaugą, taip pat išdėstyti šio siūlymo argumentai. Pristatyti pateikti priedai. Dr. XY nuomone, spėjamas kultūros paveldo objektas preliminariai gali būti datuojamas XVI–XIX a.

Kalva aiškiai išsiskiria tiek reljefe, tiek situacijos planuose. Kalva lokalizuojama ir prieškario žemėlapyje. Tame pačiame žemėlapyje kalvos viduryje yra pažymėtas kryžius. Nors jo pažymėjimas yra kiek neaiškus, nes kapinės yra netoliese, tačiau ne kalvoje. Kalvos centre pastatytas aukštos įtampos stulpas, todėl viršus kiek išskleistas.

  Pristačius dr. XY pateiktus duomenis, AS informavo, kad yra gauta YY šios kalvos interpretacija. Jo nuomonė, čia stovėjo Struvės geodezinio lanko trianguliacinis bokštas. YY pastebėjimai buvo pateikti kartu su Akto projektu.

Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus krašte „majakais“ buvo vadinami optinio telegrafo bokštai, o ne Struvės geodezinio lanko trianguliaciniai bokštai. Struvės geodezinio lankas yra gerai žinomas objektas, jo lokalizacija yra gana aiški. Šioje vietoje greičiausiai galėjo stovėti, taip vadinamas „majakas“, t.y. optinio telegrafo bokštas. AS informavo, kad pristatė YY nuomonę dėl aptariamo objekto, asmeniškai su pranešėju nebuvo susisiekta. AS nuomone, atsižvelgiant duomenis, Struvės geodezinio lankas čia negalėtų būti lokalizuojamas. Netoli aptariamo objekto tikrai yra žinomi Struvės geodezinio lanko punktai, t.y. Paliepiukų, kuris yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Taip pat netoliese žinomas Nemėžio punktas. Tarp visų Struvės geodezinio lanko punktų yra maždaug 30 km atstumai. Tuo tarpu nuo aptariamo objekto iki Paliepiukų – tik apie 5,5 km. Atsižvelgiant į visus faktus, hipotezė kad čia galėjo būti Struvės geodezinio lanko punktas, yra abejotina.

Pristatyta Aukštųjų Karklėnų senovės gynybinio įtvirtinimo fotofiksacija ir būklė. Pagal reljefą matyti, kad anksčiau stulpas stovėjo kitoje vietoje. Todėl kalva dėl perkasimų yra kiek deformuota, nėra aiškiai apvalios formos, kaip žymima ankstesniuose žemėlapiuose. XX informavo, kad kalva deformuota, nes yra perstatytas aukštos įtampos stulpas.   

AS atkreipė dėmesį į tai, kad, taip vadinamieji „majakai“ būdavo apkasami grioviais. Tuo tarpu, čia griovių požymių nebuvo fiksuota. Visgi, negalima atmesti galimybės, kad grioviai galėjo būti užlyginti statant kitą „majaką“ ar stulpą. AS taip pat atkreipė dėmesį, kad paprastai „majakams“ nebuvo supilamos tokios kalvos.

Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL atkreipė dėmesį į tai, kad ankstyvi įtvirtinimai paprastai būna aiškesnių geometrinių formų: stačiakampių (pvz., redutai) ar žvaigždinių.

Dr. DB paprašė patikslinti informaciją dėl optinių telegrafų bokštų funkcionavo laiko. Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL informavo, kad jie funkcionavo maždaug XIX a. (kaip, pavyzdžiui, telegrafo bokštas, kuris ant Gedimino kalno pastatytas XIX a. II pusėje ir naudotas gana trumpą laiko tarpą – 7–8 dešimtmečiais). Kadangi optinio telegrafo bokštai buvo įrengiami ir funkcionavo gana neseniai, turėtų būti žinomos jų trasos. Jų įrengimui buvo parenkamos natūralios aukštumos (tame tarpe ir piliakalniai). Jų vietų žinoma gana nemažai. Todėl reikėtų paieškoti daugiau informacijos apie optinių telegrafų trasas.

Dr. DB atkreipė dėmesį, kad, atsižvelgiant į Vertinimo taryboje apibendrinamas išvadas, klausimas tampa ne šios Vertinimo tarybos kompetencija. Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL pritarė, kad objektas, surinkus detalesnę informaciją, kaip ne archeologinio, o istorinio, inžinerinio vertingųjų savybių pobūdžio turėtų būti svarstomas kitoje Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje.

XX pakartotinai informavo, kad kalva perstumdyta buldozeriais, joje du kartus perstatytas aukštos įtampos stulpas. Pradžioje kalvoje buvo pastatytas betoninis stulpas, vėliau jis pakeistas metaliniu stulpu. Be to, ten jau yra elektros linijos apsaugos zona, todėl naujos apsaugos šiai vietai nebereikia.

Dr. PB nuomone, kalva pažymėta ankstesniuose žemėlapiuose, todėl teigti, kad ji sustumta tik stulpui nėra pagrindo, o dr. GP atkreipė dėmesį, kad elektros linijos apsaugos zona ir kultūros paveldo objekto teritorija nedubliuoja viena kitos, nes teritorijos apibrėžiamos skirtingais tikslais.

Vertinimo tarybai pasiūlyta priimti sprendimą, ar aptariamas objektas gali būti interpretuojamas kaip senovės gynybinis įtvirtinimas ar piliakalnis. AS nuomone, objektas neturi piliakalnio požymių. Vertinimo tarybos posėdžio pirmininko doc. dr. AL teigimu, kalva nėra panaši į piliakalnį. Aptariamo objekto interpretavimas kaip gynybinio įtvirtinimo taip pat kelia abejonių dėl: 1) formos; 2) kalvos žymėjimo senuosiuose žemėlapiuose tik nuo XX a. pradžios. XIX a. pradžios žemėlapiuose šioje vietoje žymimas kryžius.   

Dr. GP atkreipė dėmesį į tai, kad pagal senuosius žemėlapius galima kalbėti apie du skirtingus objektus: kapines, kurios žymimos atskirai, ir aptariamą objektą, t.y. kalvą. Kyla klausimas, kodėl žemėlapiuose žymimas kryžius. Dr. GP akcentavo būtinybė papildomai tikslinti hipotezę dėl optinio telegrafo bokšto vietos.

Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL apibendrino vykusią diskusiją. Vertinimo tarybos, įvertinusios visus faktus ir argumentus, nuomone, spėjamam kultūros paveldo objektui suteikti apsaugą duomenų nepakanka. Būtina patikrinti visas iškeltas hipotezes. Visgi, vertinant pristatytus duomenis, spėjamas kultūros paveldo objektas nėra archeologinio pobūdžio (neprimena ankstyvų gynybinių įtvirtinimų), todėl ateityje, patikslinus Aktą projektą, dėl jo turėtų pasisakyti kita Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, turinti teisę spręsti dėl XIX–XX a. laikotarpio nekilnojamojo istorinio, inžinerinio vertingųjų savybių pobūdžio kultūros paveldo objektų.

Visi Vertinimo tarybos nariai pasiūlymui pritarė.

Vertinimo tarybos posėdžio pirmininkas doc. dr. AL pasiūlė balsuoti.

Kas už tai, kad sprendimo dėl apsaugos reikalingumo Aukštųjų Karklėnų senovės gynybinio įtvirtinimui nepriimti dėl duomenų trūkumo, surinkus daugiau informacijos, klausimą rekomenduoti perduoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pagal kompetenciją (svarstančiai objektus, vėlyvesnius nei XVIII a.).

Už: dr. PB, dr. DB, doc. dr. AL, IM, doc. dr. AM, dr. GP (6 nariai iš 6).

NUTARTA: Sprendimo dėl apsaugos reikalingumo Aukštųjų Karklėnų senovės gynybinio įtvirtinimui (45858), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Aukštųjų Karklėnų k., nepriimti dėl duomenų trūkumo ir, Vertinimo tarybos nuomone, vėlyvos chronologijos. Surinkus daugiau duomenų,klausimą dėl apsaugos reikalingumo nekilnojamajai kultūros vertybei perduoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pagal kompetenciją (svarstančiai objektus, vėlyvesnius nei XVIII a.).

Priimto sprendimo motyvai: objektas neatitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijų – amžiaus cenzo, autentiškumo bei reikšmingumo.

 

NUTARTA:

<...>;

5. Sprendimo dėl apsaugos reikalingumo Aukštųjų Karklėnų senovės gynybinio įtvirtinimui (45858), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Aukštųjų Karklėnų k., nepriimti dėl duomenų trūkumo ir, Vertinimo tarybos nuomone, vėlyvos chronologijos. Surinkus daugiau duomenų,klausimą dėl apsaugos reikalingumo nekilnojamajai kultūros vertybei perduoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pagal kompetenciją (svarstančiai objektus, vėlyvesnius nei XVIII a.).

 

<...>.

 

 PASTABA: Kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. Posėdžio garso įrašas (1 failas).

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              doc. dr. AL

 

Tarybos sekretorius                                                                                                 Augustina Kurilienė  

Paskutinį kartą redaguota2021 - 04 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas